EOV (ELECTRONISCHE OORLOG VOERING) Definitie van EOV Onder Elektronische Oorlogvoering wordt verstaan alle activiteiten, waarbij elektronische middelen worden gebruikt met het doel, de tegenstander het gebruik van diens elektromagnetische uitzendingen te ontzeggen, het effect ervan te verminderen of deze middelen tot eigen nut aan te wenden, alsmede die acties, welke het effectieve gebruik van de eigen uitzendingen verzekeren. Hoofdindeling EOV De Elektronische Oorlogvoering omvat twee hoofdaspecten, die een offensief of defensief karakter dragen; te weten: ECM Elektronische Contra Maatregelen-(offensief) en ECC [ Elektronische Contra Contra Maatregelen-(defensief). Deze aspecten zullen hierna nader worden beschouwd. 1. ECM passief Het doel van Passieve ECM is interceptie van elektromag­netische uitzendingen van de tegenstander en het vast­stellen van de plaats van uitzending, met het oogmerk hieruit gegevens te verkrijgen: waarop actieve ECM kan worden gebaseerd; waaruit conclusies kunnen worden getrokken t.a.v. de vijandelijke slagorde, plannen, etc. A. Interceptie van verbindingen Om uitzendingen te kunnen ontvangen moet allereerst bekend zijn of, en zo ja op welke frequenties deze uitzendingen plaatsvinden. Welke frequentiebanden voor interceptie van AM-, F'M- en straalzenderuitzendingen in aanmerking komen, mag technisch gezien­ bekend verondersteld worden. Het afzoeken van deze frequentiebanden is dan ook de eerste stap; een hulpmiddel hierbij is de zg panorama ­ontvanger, die een deel van een frequentieband op een PC-scherm zichtbaar kan maken. Met zeer gevoelige interceptieontvangers kunnen dan de zichtbaar gemaakte uitzendingen achtereenvolgens worden beluisterd. De opgevangen uitzendingen worden vastgelegd ter nader onderzoek door specialisten. De hierdoor verkregen inlichtingen noemt men: VERBINDINGSINLICHTINGEN (COMINT) B. Interceptie van andere typen uitzendingen Hiervoor geldt in grote lijnen hetzelfde als is gesteld voor interceptie van verbindingen. Het accent zal nu echter liggen in het technische vlak, t.w. gegevens over frequenties, soorten modulatie, puls­herhalingsfrequentie en pulsbreedte van radar, besturing­en, telemetrische systemen, etc. De hierdoor verkregen inlichtingen noemt men: ELEKTRONISCHE INLICHTINGEN (ELINT). C. Peilen Het bepalen van de positie van een zendend station met behulp van twee of meer peilstations die de uitzendingen van het station kunnen opnemen. Peilbasis Een peilbasis bestaat uit minimaal twee - of meer - peilstations die over peilontvangers en richtinggevoelige antennes beschikken. Met de apparatuur die gebruikt wordt is het mogelijk om accuraat en snel de peilrichting van het uitgezonden signaal te bepalen. Hiermee is het mogelijk om vrij nauwkeurig de locatie te achterhalen van bijvoorbeeld een verbindingscentrum, commandopost, radarinstallatie enz. Ook is een peilbasis van onmisbaar belang bij het vaststellen van bijvoorbeeld troepenverplaatsingen. Onderstaand voorbeeld geeft de richtingen aan die drie peilposten hebben vastgesteld en die elkaar op een bepaald punt kruisen. In dit geval net even ten van Brest in Polen. Info: Adcock peilsysteem
© 898vbdbat.nl * All rights reserved. Editors: Ben J. ten Brink / René Luijckx
898 VbdBat NL
890 RadCie
Adcock peilsysteem Locatiebepaling m.b.v. peilposten S, A en D.
Interceptie ontvangerset Telefunken E1501
Rhode & Schwarz Interceptie-ontvanger EK070
Plath peilontvanger